«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΑΘΗΝΑΣ: Τοποθετήσεις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Οκτώβρη 2019 902.gr/eidisi/topiki-dioikisi/

Σήμερα, η Παναιγαιακή Μέρα Δράσης για την Υγεία και το Προσφυγικό από ΕΚ, Σωματεία και φορείς 902.gr/eidisi/ygeia/203980/kin

pc 15 ottobre - quanta ipocrisia dietro il cosiddetto 'blocco delle armi alla Turchia' da parte da chi ne ha già fatto il secondo esercito superarmato della NATO - Intanto impazza il commercio mondiale delle armi proletaricomunisti.blogspot.co

Show more
mstdn

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!